Reglement - School of Self Defence skip to Main Content
Menu

Algemeen Reglement School of Self Defence

 

In deze algemene voorwaarden wordt de eenmanszaak School of Self Defence te Zwolle aangeduid als SOSD; de contractant van School of Self Defence wordt in deze voorwaarden aangeduid als sporter en/of lid.

1. Algemeen

Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden van SOSD. De algemene voorwaarden zijn vermeld op de website www.schoolofselfdefence.nl en liggen ter inzage op de sportschool. Indien sprake is van een overeenkomst tussen SOSD en de sporter, zijn deze algemene voorwaarden daarvan een onderdeel en daar onlosmakelijk mee verbonden.
De rechten uit hoofde van het lidmaatschap zijn strikt persoonlijk.
SOSD behoudt zich het recht voor het totaal aantal ingeschrevenen te beperken, alsmede het sportrooster, openings- en sluitingstijden, contributie en overige tarieven te wijzigen.
De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van SOSD gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
De sporter van SOSD mag geen antecedenten hebben bij Justitie.
Men dient dit ( op verzoek) aan te tonen middels een bewijs van goed gedrag, of een aanbeveling van iemand van politie of justitie.
Voor de sporter die beroepshalve al door justitie is gescreend geldt dit niet hij/zij mag zijn / haar pas tonen.

2. Eigen risico en aansprakelijkheid

De sporter traint uitsluitend op eigen risico.
Iedere sporter of bezoeker is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van SOSD aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door degene die de betreffende zaak het laatst heeft gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokken(en) wordt aangetoond.
Achtergelaten kleding of andere eigendommen worden 1 maand bewaard, waarna het SOSD vrijstaat daarmee naar believen te handelen.
De sporter verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een actie tegen SOSD tot vergoeding van kosten, schaden en/of interessen als gevolg van enig ongeval of letsel of wegens het in het ongerede geraken van achtergelaten kleding en voorwerpen.
SOSD is niet aansprakelijk voor schade aan en/of diefstal van voertuigen of andere vervoersmiddelen van leden als gevolg van het parkeren op het terrein van SOSD.
SOSD is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de sporter of bezoeker, nog voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel, die deze voor, tijdens of na het gebruik van de faciliteiten mocht overkomen.

3. Lidmaatschap en betaling

Betaling lidmaatschap dient maandelijks rond de 1e van de maand via automatische incasso te geschieden.
De sporter dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de maandcontributie en andere aan SOSD toekomende bedragen.
Indien de maandcontributiegeld en/of andere bedragen niet kunnen worden geïncasseerd, wordt  5,- administratiekosten, per maand, per post, in rekening gebracht.

Indien na herinnering dit bedrag niet binnen 14 dagen na dagtekening is bijgeschreven op de rekening van SOSD, dan zal SOSD de vordering uit handen geven aan haar incassobureau, dat voor en namens SOSD voor de inning zal zorgen. De kosten hieraan verbonden (w.o. 15% buitengerechtelijke incassokosten) zijn voor de rekening van het lid. Het lid verbindt zich reeds nu voor alsdan om die aan genoemd bureau toekomende incassokosten te voldoen, zijnde de beloning voor de werkzaamheden van genoemd bureau door de houding van het lid noodzakelijk geworden. Tevens dient het lid de wettelijke rente te betalen vanaf de datum dat het lid het bedrag verschuldigd is, alsmede  5,- porto- en administratiekosten.

Daarenboven zijn na het verstrijken van de in de voormelde herinnering gestelde termijn bij niet betaling alle reeds vervallen, voor zover nog niet betaald, en nog te vervallen termijnen ineens opvorderbaar. In dit soort gevallen behoudt SOSD zich het recht voor het betreffende lid het gebruik van de faciliteiten te ontzeggen.
Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarin SOSD haar vestigingsplaats heeft dan wel, ter keuze van Multisport, aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarin het lid zijn/haar woonplaats heeft.

Afwezigheid van de sporter, door welke oorzaak dan ook, ontheft de sporter niet van de verplichting tot betaling van de verschuldigde contributie en schept voor de sporter niet het recht op enige vermindering van de contributie, tenzij SOSD de sporter vooraf van de verplichting heeft ontheven.
SOSD behoudt zich het recht voor de maandelijkse contributieprijzen jaarlijks te indexeren.
Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
Bij opzegging vervalt het huidige lidmaatschap.
Bij her inschrijving dient opnieuw inschrijfgeld betaald te worden.

4. Looptijd en opzegging

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt uitsluitend en alleen, indien een der partijen aan de wederpartij meedeelt de onderhavige overeenkomst te willen beëindigen.
Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk via een mail ten minste 1 maand van te voren, per de 1e van de maand. (dus opzeggen op b.v.de 18e betekent niet dat je de 1e kan stoppen, dat wordt dan de 1e van de daarop volgende maand.)
Behoudens zij die gekozen en getekend hebben voor een 10-bezoeken abonnement. Deze dient telkens voor een periode van een jaar te worden afgesloten, of met 10 bezoeken te worden verlengd.

Indien een jeugdlid de leeftijd van 10 jaar bereikt, zal zijn/haar abonnement automatisch worden aangepast aan het abonnement bij deze leeftijdscategorie, waarbij de looptijd van een eerder gesloten abonnement bindend blijft.
Het lidmaatschap kan alleen eindigen op de laatste dag van een maand, met een opzegtermijn van minimaal een maand.
Je hebt 1 maand opzeg termijn. Uitsluitend schriftelijk opzeggen. Telefonisch opzeggen is niet mogelijk.
Leden met een betalingsachterstand kunnen het lidmaatschap pas opzeggen nadat het verschuldigde bedrag is betaald.
Lidmaatschappen kunnen niet tijdelijk op non-actief worden gezet in verband met vakanties, korte ziekte, e.d. Vakantie stops zijn al doorberekend in de contributieprijs.

Lidmaatschappen kunnen alleen tijdelijk op non-actief worden gesteld in geval van ziekte indien de directie van SOSD daartoe besluit.
Wanneer een abonnement tijdelijk wordt stopgezet, zal automatisch de abonnementsduur met eenzelfde periode worden verlengd.

5. Credits

Een groepsles bij SOSD kost 1 credit. Deze credit wordt afgeschreven op het moment dat je je aanmeld voor een groepsles. Wanneer je je tijdig afmeld wordt de credit weer bijgeschreven. Wanneer je je niet afmeld voor de groepsles ben je jouw credit kwijt.

6. Kleding
SOSD bepaalt aan welke eisen de benodigde sportkleding dient te voldoen. Andere sportkleding is niet toegestaan. De sporter zal zelf voor eigen rekening voor aanschaf van die kleding zorgen.
Het dragen van sportkleding is verplicht. Het sporten met ontbloot bovenlichaam is niet toegestaan.
Gerafelde, gescheurde of onwelriekende kleding alsmede kleding met aanstootgevende, beledigende, discriminerende of opruiende teksten en/of afbeeldingen is niet toegestaan. Het dragen van sieraden en piercings is tijdens de sportactiviteiten niet toegestaan. Wanneer deze niet verwijderd kunnen worden, dienen deze te worden afgeplakt.
Nagels dienen ten allen tijden kort geknipt te zijn.
Tatoeages die aanstootgevend zijn, beledigende, discriminerende en/of opruiende teksten en/of afbeeldingen bevatten dienen tijdens het verblijf in het sportcentrum te zijn bedekt.

7. Drank, etenswaren en roken

SOSD is een rookvrij sportcentrum.
In de sportzaal is alleen het gebruik van persoonlijke bidons toegestaan. Het gebruik van wegwerp drinkflesjes is niet toegestaan.

8. Gedrag sporter

De bedrijfsleiding kan zonder opgaaf van redenen personen de toegang weigeren.
De sporter of bezoeker onderwerpt zich aan de door SOSD (nader) vast te stellen reglementen en huishoudelijke regels en verklaart hierbij die reglementen en regels te zullen naleven.
Het lid houdt zich aan beslissingen en instructies, gegeven door de directie en/of de instructeur die de sportactiviteit begeleidt. Bezoekers/toeschouwers bemoeien zich niet met de (inhoud) van de sportactiviteit.Het lid zorgt ervoor dat hij/zij minimaal 10  15 minuten voor aanvang van de sportactiviteit aanwezig is.
In de trainingsruimte wordt niet gevloekt.
De sporter dient na afloop van de sportactiviteit geleende/gehuurde attributen (handschoenen, scheenbeschermers, pads, kussens, etc.) geordend op te ruimen.
Elk handelen, nalaten of gedrag van een sporter of bezoeker van SOSD in strijd met één of meer bepalingen van deze voorwaarden, voornoemde reglementen en regels en/of andere handelingen welke de naam en/of de gang van zaken van SOSD kunnen benadelen, geeft SOSD en/of diens vertegenwoordigers het recht met onmiddellijke ingang het lidmaatschap te beëindigen en de betrokkene(n) de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen, zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van inschrijf-/entreegeld of contributie.
Bij bezit, gebruik van of handelen in verboden stimulerende middelen, behoudt SOSD het recht om het contract/abonnement per direct te ontbinden, waarbij de toegang voorgoed kan worden ontzegt.

9. Feestdagen, wedstrijden, toernooien en demonstraties
SOSD behoudt zich het recht voor op erkende feestdagen en/of gedurende de (school)vakanties de gehele dag of een gedeelte van de dag te sluiten en/of het sportrooster aan te passen.
SOSD behoudt zich het recht voor over het gehele of een deel van het centrum te beschikken of te laten beschikken in verband met evenementen als wedstrijden, toernooien, demonstraties, vieringen, etc.
Beeldmateriaal kan gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Als het lid daar bezwaar tegen heeft dient hij dat van tevoren expliciet aan te geven bij de trainer en/of beeldmaker.

10. Kinderen en huisdieren
Kinderen jonger dan 12 jaar mogen alleen onder toezicht van volwassen in en rondom de sportruimte verblijven en mogen deze niet als speelterrein gebruiken.
Huisdieren mogen bij SOSD niet naar binnen.

11. Lidgegevens
De persoonlijke gegevens van leden van SOSD worden strikt vertrouwelijk behandeld en zijn alleen voor eigen gebruik. SOSD verwerkt en bewaard persoonlijke gegevens conform de AVG.
Informatie over sporttijden en andere activiteiten van SOSD worden gepubliceerd via e-mail, de website en facebook.

12. Gedragsregels
Van elk lid van SOSD wordt respect, discipline, sportiviteit, enthousiasme toewijding voor de sport en een goede teamgeest verwacht. Zowel ten opzichte van de trainer als ten opzichte van medeleden. Ieder lid van de sportschool wordt zowel binnen als buiten de sportschool als sportvriend en als mens geaccepteerd.

13. Nationale feestdagen

Tijdens nationale feestdagen, kerst, oud en nieuw, Pasen, etc. kunnen wij gesloten zijn. Gedurende de zomervakantie vervallen de sportactiviteiten voor hoogstens 4 weken, voorgenoemde periode wordt wel geïncasseerd, daar de stop in onze contributieberekening is meegenomen en doorberekend. De sporter kan geen rechten ontlenen aan restitutie van dit contributiebedrag, welke betrekking heeft op deze periode, tenzij de directie van SOSD anders bepaalt. Het inhalen van de gemiste sporttijd is mogelijk tot een maand na de betreffende datum.

Huisregels School of Self Defence

Hygiëne en veiligheid
1.Sieraden, piercings, etc. die letselrisico opleveren voor de drager of anderen, worden verwijderd dan wel afgeplakt.
2.Iedereen beschikt over een goede lichamelijke hygiëne, zoals korte en schone nagels, schone haren, etc.
3.Iedereen betreedt met schone en frisse sportkleding de mat
4.Lange haren worden samengebonden.
5.Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden.
6.Wanneer je geblesseerd bent of je niet goed voelt, dan hoeft dat niet per definitie te betekenen dat je niet mee kunt trainen. Je kunt de mogelijkheden van tevoren met de trainer bespreken. Je bent natuurlijk altijd welkom om te komen kijken, daar leer je immers ook van.
7.Bestaande en tijdens de les ontstane wondjes worden verbonden.

In het Lab
1.Je betreedt met blote voeten of binnen schoenen de mat.
2.Er worden op de mat geen etenswaren genuttigd.

Materiaal
1.Iedereen draagt tijdens de training voldoende beschermingsmaterialen om letsel en kwetsuur te voorkomen.
2.Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen is verboden; dit geldt zowel voor de materialen en hulpmiddelen van de organisatie als die van de sporter.
3.Als je spullen gebruikt van het Lab, dan ruim je die weer netjes op.
4.Als je een fles meeneemt voor water, dan mag dat geen wegwerpfles (bijvoorbeeld een spa-fles) zijn. Neem je eigen bidon mee.

Voor de training

1.Je dient een kwartier voor aanvang van de les aanwezig te zijn.
2.Zet je mobiele telefoon uit of op stil.
3.Bij aanvang van de training heb je je scheenbeschermers, kniebeschermers, bandage, toque en bitje al aan.
4.Tijdens de training kun je je bitje en bidon op de vensterbanken bij het raam kwijt.

Tijdens de training

1.Bij het aan- en afgroeten zijn we allemaal verantwoordelijk voor een mooie, goed verdeelde groetlijn.
2.Iedereen dient de instructies van de trainer op te volgen.
3.Je verlaat de les niet zonder toestemming van de trainer.
4.Iedereen groet bij het begin en einde van de les en oefening naar de trainer en de partner.
5.Tijdens de uitleg staat iedereen op de juiste manier. (Dus niet liggen, zitten of tegen de muur leunen.)
6.Iedereen dient met diegene te oefenen, die hem/haar daartoe uitnodigt.

Huisregels voor de trainer

De trainer:
1.Waarborgt de veiligheid tijdens de les.
2.Zorgt voor een goede inhoud van de les.
3.Zorgt dat hij op de hoogte is van actuele ontwikkelingen en leefstof.
4.Zorgt ervoor dat de leerling vooruitgang boekt.
5.Heeft gepaste sportkleding aan tijdens de les.
6.Heeft respect voor de leden, ouders/verzorgers en begeleiders.
7.Brengt leden passie bij voor de sport.
8.Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen.
9.Zorgt dat het Lab na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.
10.Ziet de meerwaarde om vechtsport als middel in te zetten voor de vorming van leden.
11.Creëert in zijn training een setting van veiligheid en vertrouwen.
12.Behandelt elk lid hetzelfde, ongeacht afkomst of niveau.
13.Heeft aandacht voor fairplay.
14.Ziet er op toe dat er tijdens de lessen geen gebruik wordt gemaakt van mobiele telefoons.
15.Zorgt er voor dat de huis-en gedragsregels voor de leden nageleefd worden.
16.Gebruikt geen alcohol en/of tabak tijdens het trainen van de leden.
17.Houdt gebruik van doping en stimulerende middelen tegen.

Huisregels voor de ouder/verzorger van het lid

De ouder:
1.Is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen.
2.Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van de leden door trainers en begeleiders.
3.Zorgt ervoor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
4.Ziet erop toe dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
5.Spreekt zoon/dochter aan op eventueel wangedrag.

Overige
Vrijwel alle mededelingen worden via de community van VirtuaGym gedaan. Daarnaast wordt ernaar gestreefd om dezelfde informatie ook via de website en via Facebook te verspreiden. De informatie mailingen worden in de meeste gevallen verstuurd via info@schoolofselfdefence.nl.
Fotos en filmpjes voor de website kun je aanleveren bij Irma.
Regelmatig worden er School of Self Defence uitjes en activiteiten gepland, daarvan word je via de community op de hoogte gesteld. Als je zelf nog ideeën voor uitjes/activiteiten hebt, dan hoort Irma dat graag!

Mocht je over deze huisregels nog vragen hebben, dan kun je hiervoor natuurlijk altijd terecht bij een van de trainers.

Back To Top
×Close search
Zoeken