Reglement

Reglement Stichting Stichting School of Self Defence

Inhoud:
1. Algemeen.
2. Etiquette.
3. Kleding en bescherming.
4. Betalingen lessen, seminars, beëindigen lidmaatschap.
5. Vakanties.

1. Algemeen:
Studenten van Stichting School of Self Defence mogen geen antecedenten hebben bij Justitie.
Men dient dit ( op verzoek) aan te tonen middels een bewijs van goed gedrag, of een aanbeveling van iemand van politie of justitie.
Voor studenten die beroepshalve al door justitie gescreend zijn geldt dit niet zij kunnen hun pas tonen.
Stichting School of Self Defence behoudt zich het recht voor personen welke storend/afwijkend gedrag vertonen voor, tijdens of na de les te verwijderen van de les locatie.
Bij herhaling kan eenzijdig het lidmaatschap door Stichting School of Self Defence worden beëindigd.
Wanneer blijkt dat de student onjuiste gegevens omtrent lid 1 & 2 van het reglement heeft verstrekt, kan beëindiging van het lidmaatschap volgen.
Het deelnemen van lessen van Stichting School of Self Defence geschiedt geheel op eigen risico.
Stichting School of Self Defence is niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel welke tijdens de lessen wordt opgelopen.
De student verklaart hierbij, dat hij/zij het onderhavige onderwijs zal ontvangen uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel, opgelopen als gevolg van deelname aan de lessen, geheel en al door hem/haar zelve zal worden gedragen.
Dit is eveneens van toepassing op het in ongerede geraken van in de school achtergelaten kleding en voorwerpen.
Stichting School of Self Defence aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en de student ontheft Stichting School of Self Defence van elke aansprakelijkheid.
Iedere student van Stichting School of Self Defence moet verplicht een WA verzekering hebben. Indien de student minderjarig is, moet hij of zij mee verzekerd zijn met de WA verzekering van de ouders of wettelijk vertegenwoordiger.
Wanneer de groepen na enige tijd door verloop te klein worden, is het mogelijk dat groepen worden samengevoegd tot een nieuwe groep. Het is dus mogelijk dat je hierdoor op een ander tijdstip komt te trainen.

2. Etiquette:
Van studenten van Stichting School of Self Defence wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun mede studenten.
Ongecontroleerd trainen hetgeen resulteert in het ontstaan van letsel of het bederven van andermans trainingsplezier, wordt niet geaccepteerd.
Indien je iemand tijdens de les verwondt, moet je hem zelf naar de dokter of eerste hulp brengen, anders kan de les voor de hele groep niet doorgaan.
Eventuele schade/kosten kunnen op je verhaald worden, vandaar dat wij de WA verzekering verplicht stellen.
Het gebruik van de technieken die je leert bij Stichting School of Self Defence buiten de trainingslocaties is alleen toegestaan ter verdediging van jezelf of ter verdediging van derden, wanneer er reëel gevaar is voor het welzijn van die persoon(en)
Het gebruik van technieken die je leert bij Stichting School of Self Defence voor kwade doeleinden (zinloos geweld) resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap. Wij houden de volgende erecode in acht:
‘Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn aan de code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.’
Bij contact sporten is het wenselijk dat men aandacht schenkt aan de persoonlijke hygiëne.
Verwondingen door b.v. te lange nagels kunnen infecties veroorzaken en een sterke zweetlucht kan andermans plezier om met je te trainen bederven.
Van studenten van Stichting School of Self Defence wordt dan ook verwacht dat zij ordentelijk op de training verschijnen.
Het dragen van juwelen tijdens de training is verboden. Dit voor de eigen veiligheid en voor die van je trainingspartner, dus geen piercings, oorbellen, kettingen, armbanden en ringen tijdens de training.
Het dragen van bril en contactlenzen is voor eigen risico.
Men dient voor en tijdens de les aan de instructeur veranderingen in de gezondheidstoestand kenbaar te maken. B.v., oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid enz.
Men mag nooit de les locatie tijdens de les verlaten zonder dit aan de instructeur mede te delen. Dit is voor eigen veiligheid. (men kan b.v. na een klap, op het toilet ineen zakken).
Het t-shirt wordt in de broek gedragen.
Eerst het bitje uit de mond, alvorens een ander aan te spreken.

3. Kleding en bescherming:
Men dient gebruik te maken van beschermende attributen, zoals kruisbescherming (toque),gebitsbescherming, binnenschoenen (b.v. worstelschoenen), free fight handschoenen, bokshandschoenen, scheenbeschermers.
Bovengenoemde attributen dienen door de student zelf te worden aangeschaft.
Wapens en stoot /trapkussens worden door Stichting School of Self Defence verzorgd.
Het is toegestaan om eigen oefen materiaal/wapens te gebruiken in overleg met de instructeur.

4. Betalingen lessen, seminars, beëindigen lidmaatschap.
Betaling lidmaatschap dient maandelijks rond de 1e van de maand via automatische incasso te geschieden.
Seminars en examens dienen wel contant betaald worden.
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt uitsluitend en alleen, indien een der partijen aan de wederpartij meedeelt de onderhavige overeenkomst te willen beëindigen.
Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk via een mail ten minste 1 maand van te voren, per de 1e van de maand. (dus opzeggen op b.v.de 18e betekent niet dat je de 1e kan stoppen, dat wordt dan de 1e van de daarop volgende maand.)
Je hebt 1 maand opzeg termijn. Uitsluitend schriftelijk opzeggen. Telefonisch opzeggen is niet mogelijk.
Leden met een betalingsachterstand kunnen het lidmaatschap pas opzeggen nadat het verschuldigde bedrag is betaald.
Bij niet (tijdig) betalen van de lesgelden volgt een factuur incl. verhoging met administratie kosten. Bij uitblijven van de betaling volgt een aanmaning en tot slot wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau. De kosten verbonden aan deze incasso komen voor rekening van de student.
Als wij wegens onvoldoende saldo op uw rekening herhaaldelijk niet kunnen incasseren, volgt een verhoging van €15,- administratiekosten.
Het lesgeld dient ook voldaan te worden indien de student om welke reden dan ook aan enige les niet deelneemt.
Alleen bij langdurige afwezigheid kan in overleg afgeweken worden van deze regel. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk te worden ingediend.
Het lesgeld bedraagt € 25,- per maand. Men krijgt hiervoor de gelegenheid om 1 les per week van Stichting School of Self Defence te volgen. Voor 2 keer per week trainen betaald men € 32,50 per maand en voor onbeperkt trainen betaald men € 38,- per maand.
Lesgeld voor TKD Tigers bedraagt € 20,- per maand.
Inschrijving bij Stichting School of Self Defence bedraagt € 20,-.
Een les duurt 60 minuten. Men dient duidelijk aan te geven op welk lesuur men wil trainen. Een TKD Tiger les duurt 45 minuten.
Veranderen van lestijd kan alleen in overleg met de instructeur en indien er ruimte is binnen de les groepen.

5. Vakanties:
Stichting School of Self Defence is gedurende een aantal weken per jaar gesloten wegens vakantie.
Vakantie rooster is te bekijken op de site onder Agenda.
De les locatie (zaal) van Stichting School of Self Defence is tijdens de school vakanties gesloten.
Als Stichting School of Self Defence niet gesloten is wordt er lesgegeven in de buitenlucht of op alternatieve locatie.
Op dagen dat de instructeur afwezig is wegens training, cursus of ziekte zal getracht worden vervanging te vinden zodat de lessen normaal doorgang kunnen vinden.
Om inzicht te krijgen in diverse krijgskunsten kunnen deze open lessen gegeven worden door instructeurs van andere disciplines zoals b.v. kick boksen, free fight of Jiu Jitsu. Indien geen vervanger beschikbaar is, kan men vrij trainen.
Tijdens vakantie perioden dat Stichting School of Self Defence gesloten is, loopt de contributie gewoon door. Dit is al in het maand bedrag verrekend, derhalve zijn deze niet uitgesloten van betaling.
We hebben ervoor gekozen sommige vakanties te sluiten ipv lesgeld te verhogen.
Een ieder die zich inschrijft bij Stichting School of Self Defence,
dient kennis te nemen van bovenstaande en zich akkoord te verklaren met deze reglementen door op het inschrijfformulier de akkoordverklaring aan te kruisen.

Email: info@schoolofselfdefence.nl